TB Khoa.Đ - ĐT

In

Lịch học TH Kỹ thuật chuyển mạch và TN Công nghệ Chip - Hệ Liên thông ĐH

Cập nhật 20/03/2017 - 11:24:45 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV lớp L15-VT01 ngành Điện tử viễn thông - Hệ Liên thông Đại học lịch học TH Kỹ thuật chuyển mạch và TN Công nghệ Chip, SV theo dõi tại đây.

Lưu ý:

- SV bắt đầu học từ ngày 09/ 04/ 2017.

- Thời gian học chỉ kéo dài trong 03 tuần lễ. Đề nghị SV lưu ý học đúng thời hạn. VPK không chấp nhận các trường hợp chậm trễ.

VPK DDT, ngày 20/ 03/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS