TB Khoa.Đ - ĐT

In

Lịch học TN Mô hình & Mô phỏng, TN Máy điện 2 - Hệ Liên thông Đai học khóa 2015

Cập nhật 20/03/2017 - 11:21:17 AM (GMT+7)

VPK thông báo đến SV lớp L15-DDT01, N15-DDT01 Hệ Liên thông Đại học, ngành Điện - Điện tử lịch học TN Mô hình & mô phỏng, TN Máy điện 2, SV theo dõi tại đây.

Lưu ý:

- SV bắt đầu học từ ngày 09/ 04/ 2017.

- Thời gian học chỉ kéo dài trong 03 tuần lễ. Đề nghị SV lưu ý học đúng thời hạn. VPK không chấp nhận các trường hợp chậm trễ.

VPK DDT, ngày 20/ 03/ 2017

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS