TB Khoa.Đ - ĐT

In

Danh sách Hội đồng Bảo vệ LVTN - Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông ĐH

Cập nhật 25/07/2016 - 02:18:53 PM (GMT+7)

    VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2012, Cao đẳng 2013 và Hệ Liên thông ĐH khóa 2014 ( SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:   

     + Hệ Đại học: Sinh viên download Tại đây.

    + Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.     

    +  Hệ Liên thông ĐH: Sinh viên download Tại đây.

Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý: 

- Thứ tự SV lên bảo vệ là số thứ tự theo bảng Danh sách trong phụ lục 3.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 25/ 07/ 2016

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS