Mã Trường

Mã Trường
photo-239

VBPL liên quan giảng viên

Thông tư 11 sửa đổi Thông tư 44 về chế độ thỉnh giảng

Cập nhật 08/09/2015 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo