Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2023

Cập nhật 01/11/2023 - 06:58:44 PM (GMT+7)

1. Thông báo v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2023 (xem chi tiết)

    Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên thực hiện đầy đủ yêu cầu ghi trong thông báo.

2. Danh sách sinh viên tốt nghiệp

          - Đợt xét tháng 03 năm 2023 (xem chi tiết)

          - Đợt xét tháng 08, tháng 09 và tháng 10 năm 2023 (xem chi tiết)

3. Sinh viên được tốt nghiệp nhưng chưa nộp đầy đủ hồ sơ, chưa nộp học phí, hay chưa hoàn trả các khoản/mục còn thiếu của các đơn vị trong trường sẽ không được nhận hồ sơ ra trường và bằng tốt nghiệp. Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên nhanh chóng hoàn trả các khoản còn thiếu trước ngày 09/11/2023 để chúng tôi kịp chuẩn bị hồ sơ.


Tin Nổi Bật