Mã Trường

Mã Trường

Quy Định Công Tác SV

Quy chế Học sinh - Sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Cập nhật 03/05/2009 - 10:19:41 PM (GMT+7)
Ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên theo dõi chi tiết và tải Quy chế Học sinh - Sinh viên tại đây.


Tin Nổi Bật