Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024.

Cập nhật 23/05/2024 - 07:12:46 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 792/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang đến năm 2030 thực hiện năm 2024, với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

    1. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Nhãn xuồng Khánh Hòa” cho sản phẩm nhãn xuồng của xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú.
    2. Xây dựng, khai thác, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bắp bao tử Chợ Mới” cho sản phẩm bắp bao tử huyện Chợ Mới.
   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 792/TB-SKHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 20/06/2024.
 


Tin Nổi Bật