Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Sổ tay sinh viên học kỳ hè (2023 - 2024) & học kỳ 1 (2024 - 2025)

Cập nhật 16/05/2024 - 07:04:34 PM (GMT+7)

A. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ TỔ CHỨC LỚP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
1) Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ hè (2023 - 2024) & học kỳ 1 (2024 - 2025) (ĐKMH online từ 20/05/2024 - 24/05/2024)  (xem chi tiết)
2) Thông báo thời gian học tập và đóng học phí môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (xem chi tiết)

 

B. ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC KỲ HÈ (2023 - 2024) VÀ HỌC KỲ 1 (2024 - 2025)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học
    - Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ hè (2023 - 2024) & học kỳ 1 (2024 - 2025) (ĐKMH online từ 20/05/2024 - 24/05/2024)  (xem chi tiết)

 

2) Tư vấn và đăng ký môn học
    - Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký môn học. Lịch làm việc của Cố vấn học tập
          + Khoa Cơ khí (xem chi tiết)
          + Khoa Điện - điện tử (xem chi tiết)
          + Khoa Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
          + Khoa Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)
          + Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)
          + Khoa kỹ thuật công trình (xem chi tiết)
          + Khoa Design (xem chi tiết)

     - Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)
       Lưu ý:
          +  Đối với các môn học lại, sinh viên lọc theo mã môn học hoặc tên môn học để tìm môn đăng ký
          + Sinh viên xem kỹ thời gian tổ chức lớp của từng môn học để đăng ký cho đúng học kỳ

3) Danh sách môn học tổ chức
    - HỌC KỲ HÈ (2023 - 2024)_Cập nhật ngày 11/06/2024 (Xem chi tiết)
    - HỌC KỲ 1 (2024 - 2025)

          + Khoa Cơ khí - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)
          + Khoa Điện - điện tử - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)
          + Khoa Điện - điện tử - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử-viễn thông (xem chi tiết)
          + Khoa Công nghệ thông tin - Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)
          + Khoa Công nghệ thực phẩm - Ngành Công nghệ thực phẩm_
Cập nhật ngày 16/05/2024 (xem chi tiết)
          + Khoa Quản trị kinh doanh - Ngành Quản trị kinh doanh_
Cập nhật ngày 20/05/2024 (xem chi tiết)
          + Khoa kỹ thuật công trình - Ngành Kỹ thuật xây dựng_
Cập nhật ngày 18/05/2024 (xem chi tiết)
          + Khoa Design - Ngành Thiết kế công nghiệp_
Cập nhật ngày 20/05/2024 (xem chi tiết)
    - DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC
      Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học mới để thay thế (xem chi tiết)

 

4) Học phí
    - Thông báo học phí tín chỉ học kỳ 3 năm học 2023 - 2024 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem chi tiết vào ngày 12/06/2024)
    - Thông báo học phí tín chỉ học kỳ 1 năm học 2024 - 2025 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem chi tiết vào ngày 21/08/2024)

 

5) Quy chế - Quy định
    - Quyết định số 390-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 03/10/2022 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng đại học khóa từ 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
    - Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)
    - Thông báo 450-23/TB-DSG-ĐT ngày 03/11/2023 v/v chuẩn đầu ra ngoại ngữ của người tốt nghiệp trình độ đại học. Thông báo này được cập nhật, bổ sung, thay thế Thông báo số 064-22/TB-DSG-ĐT ngày 14/04/2022 (xem chi tiết)
    - Biểu đồ giảng dạy và học tập năm học 2024 - 2025 (xem chi tiết)


Tin Nổi Bật