Mã Trường

Mã Trường

Thông Báo

Sổ tay sinh viên học kỳ hè (2022 - 2023) và học kỳ 1 (2023 - 2024)

Cập nhật 10/05/2023 - 07:46:43 PM (GMT+7)

ĐĂNG KÝ MÔN HỌC VÀ TỔ CHỨC LỚP HỌC KỲ HÈ (2022 - 2023) VÀ HỌC KỲ 1 (2023 - 2024)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ hè (2022 - 2023) và học kỳ 1 (2023 - 2024) (ĐKMH online từ 15/05/2023 - 19/05/2023)  (xem chi tiết)

2) Tư vấn và đăng ký môn học

 •     Sinh viên liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn đăng ký môn học. Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)
 •     Hướng dẫn các bước đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến (xem Mục III và IV) (xem chi tiết)

3) Danh sách môn học tổ chức

 •     HỌC KỲ HÈ (2022 - 2023)
 •     HỌC KỲ 1 (2023 - 2024)

               Hệ Đại học_Cập nhật ngày 06/06/2023

               - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (xem chi tiết)

               - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (xem chi tiết)

               - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (xem chi tiết)

               - Ngành Công nghệ thông tin (xem chi tiết)

               - Ngành Công nghệ thực phẩm (xem chi tiết)

               - Ngành Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

               - Ngành Kỹ thuật xây dựng (xem chi tiết)

               - Ngành Thiết kế công nghiệp (xem chi tiết)

 

 •      DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG, THAY THẾ CHO CÁC MÔN HỌC KHÔNG TỔ CHỨC

           Sinh viên xem danh sách môn học để đăng ký các môn tương đương, thay thế cho các môn học trong chương trình đào tạo khóa - ngành của sinh viên mà nay không tổ chức trong học kỳ này. Sinh viên đăng ký môn học mới để thay thế

               - HỌC KỲ 1 (2023 - 2024) (xem chi tiết)

4) Học phí

 •     Thông báo học phí tín chỉ học kỳ hè năm học 2022 - 2023 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem chi tiết)
 •     Thông báo học phí tín chỉ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 của các khóa chính quy đại học và cao đẳng (xem trong tuần lễ 23/08/2023)

5) Quy chế - Quy định

 •     Quyết định 115-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 18/03/2009 v/v ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (áp dụng cho cao đẳng) (xem chi tiết)
 •     Quyết định số 390-22/QĐ-DSG-ĐT ngày 03/10/2022 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ (áp dụng đại học khóa từ 2017 và liên thông đại học từ khóa 2019) (xem chi tiết)
 •     Quyết định 522-20/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/10/2020 v/v ban hành Quy định Công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập (thay thế cho Quyết định số 253-09/QĐ-DSG-ĐT ngày 19/05/2009) (xem chi tiết)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật