Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Quyết định v/v cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Cập nhật 28/04/2022 - 04:03:44 PM (GMT+7)

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định V/v cấp học bổng học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

1. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho một (1) sinh viên đại học hệ chính quy ngành Thiết kế công nghiệp khóa 2018 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 08/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.

2. Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho một (1) sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2019 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 09/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022 và cấp học bổng giá trị bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho năm (5) sinh viên đại học chính quy khóa 2019 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 2 Quyết định số 09/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.

3. + Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho ba mươi lăm (35)  sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020 vì thỏa điều kiện xét học bổng theo Điều 2 Quyết định số 10/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

 + Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho một (1) sinh viên đại học chính quy khoá 2020 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 3 Quyết định số 10/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022  của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

 + Cấp học bổng trị giá bằng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho mười ba (13) sinh viên đại học chính quy khoá 2020 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 4 Quyết định số 10/QĐ-DSG-TĐKT ngày 20/01/2022 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

Xem chi tiết tại đây. 

4. +  Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho tám (8) sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 1 Quyết định số 116/QĐ-DSG-TĐKT ngày 14/01/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn 

+ Cấp học bổng trị giá bằng 100% học phí học kỳ 2 năm học 2021 -2022 cho hai mươi ba (23) sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2021 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 2 Quyết định số 116/QĐ-DSG-TĐKT ngày 14/01/2021 

+ Cấp học bổng trị giá bằng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho chín (9) sinh viên đại học chính quy khoá 2021 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 3 Quyết định số 116/QĐ-DSG-TĐKT ngày 14/01/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

+ Cấp học bổng trị giá bằng 50% học phí học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 cho hai mươi tám (28) sinh viên đại học chính quy khoá 2021 vì thoả điều kiện xét học bổng theo Điều 4 Quyết định số 116/QĐ-DSG-TĐKT ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Xem chi tiết tại đây.


Tin Nổi Bật