Mã Trường

Mã Trường

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của STU

Cập nhật 05/11/2021 - 04:48:38 PM (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư và Quyết định số 105/QĐ-DSG-HCQT ngày 02/07/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn v/v ban hành Quy trình thực hiện việc bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của STU. Nhà trường thông báo v/v hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật