Mã Trường

Mã Trường

Tầm nhìn, Sứ mạng, Chiến lược

Sứ mạng của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 20/12/2012 - 01:00:00 AM (GMT+7)


Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa hệ, với các trình độ: Cao đẳng, đại học, cao học và nghiên cứu sinh; Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng có phẩm chất đạo đức, tư duy độc lập, sáng tạo, chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, văn hóa, ngoại ngữ tốt, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế toàn cầu hóa của thế giới.
 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 171/QĐ-DSG-HĐQT, ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)


Tin Nổi Bật