Mã Trường

Mã Trường

Tuyển Sinh STU

Chính sách ưu tiên đối với thí sinh thi tuyển, xét tuyển vào Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn hệ chính quy năm học 2013 – 2014

Cập nhật 24/10/2013 - 02:45:02 PM (GMT+7)

Để thu hút các em học sinh có kết quả thi tốt trong kỳ thi đại học năm 2013, Hiệu trưởng trường đại học Công nghệ Sài Gòn đã ra quyết định ban hành các chính sách ưu tiên dành cho các em học sinh thi tuyển, xét tuyển vào trường, cụ thể như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

____________________________

Số: 117/QĐ-DSG-QLKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chính sách ưu tiên đối với thí sinh thi tuyển, xét tuyển vào Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn hệ chính quy năm học 2013 – 2014

_______________

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 57/2004/QĐ-TTg, ngày 06/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 52/2005/QĐ-TTg, ngày 16/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường Đại học DL Kỹ nghệ TP. Hồ Chí Minh thành trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Căn cứ Quyết định số 2739/QĐ-BGD&ĐT, ngày 30/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Hiệu trưởng trường Đại học DL. Công Nghệ Sài Gòn;

Căn cứ theo đề nghị của Phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung bậc đại học của trường cụ thể như sau:

-         Miễn 100% học phí trong 4 năm học cho thí sinh trúng tuyển có tổng điểm thi từ 25 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm chưa nhân hệ số);

-         Miễn 100% học phí trong 4 năm học cho thí sinh trúng tuyển vào các khối ngành Công nghệ Thông tin, Công nghệ Thực phẩm, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Công nghiệp, Kỹ thuật Công trình có tổng điểm thi từ 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm chưa nhân hệ số). Học bổng sẽ kéo dài cho từng học kỳ nếu học kỳ trước đó học tại STU đạt điểm trung bình các môn học từ 7.0 trở lên;

-         Miễn 100% học phí trong 4 năm học cho thí sinh trúng tuyển vào các khối ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuât Điện tử Truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử của trường có tổng điểm thi từ 18 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên, điểm chưa nhân hệ số). Học bổng sẽ kéo dài cho từng học kỳ nếu học kỳ trước đó học tại STU đạt điểm trung bình các môn học từ 7.0 trở lên.

Điều 2: Cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển bậc cao đẳng nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung bậc cao đẳng của trường, cụ thể như sau:

-         Miễn 50% học phí trong 3 năm học cho 80 thí sinh trúng tuyển vào tất cả các khối ngành bậc cao đẳng (mỗi khối ngành 10 suất) có tổng điểm thi đại học cao hơn điểm sàn cao đẳng 2,5 điểm hoặc có điểm thi cao đẳng cao hơn điểm sàn cao đẳng tối thiểu 6 điểm (không tính điểm ưu tiên, điểm chưa nhân hệ số). Học bổng sẽ kéo dài cho từng học kỳ nếu học kỳ trước đó học tại STU đạt điểm trung bình các môn học từ 7.0 trở lên;

Điều 3: Cấp học bổng cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung các khối ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử, cụ thể như sau:

-         Miễn 50% học phí năm thứ nhất cho 30 thí sinh (trừ các thí sinh thuộc điều 1) trúng tuyển đăng ký nhập học đầu tiên vào hệ đại học các khối ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử;Các năm sau sẽ được xét theo quy chế xét học bổng và khen thưởng của trường;

-         Miễn 50% học phí năm thứ nhất cho 30 thí sinh (trừ các thí sinh thuộc điều 2) trúng tuyển đăng ký nhập học đầu tiên vào hệ cao đẳng các khối ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử;Các năm sau sẽ được xét theo quy chế xét học bổng và khen thưởng của trường.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban và các thí sinh đủ điều kiện nhận học bổng được quy định ở trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-      Chủ tịch HĐQT (để báo cáo)

-      TT. HĐQT (để báo cáo);

-      BGH (để biết);

-      Các khoa, phòng, ban;

-      Lưu P.QLKH&ĐN, P. HCQT

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. TS. Đào Văn Lượng


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật