Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm cho sinh viên năm 2020

Cập nhật 22/06/2020 - 08:33:14 AM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 25/KH-DSG-CTSV về việc tổ chức lớp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên năm 2020, Phòng CTSV thông báo đến sinh viên như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến: Từ 18h00 - 20h00 ngày 08-09/07/2020.

- Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học công nghệ Sài Gòn.

2. Đối tượng: Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang theo học tại nhà trường.

3. Nội dung:

- Tổ chức lớp kỹ năng mềm cho sinh viên với các chuyên đề kỹ năng như sau:

+ Kỹ năng tư duy logic.

+ Kỹ năng tư duy phản biện.

+ Kỹ năng xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân.

+ Kỹ năng quản trị cảm xúc.

- Lưu ý: Nhà trường sẽ chọn ra hai chuyên đề kỹ năng được sinh viên đăng ký nhiều nhất để tổ chức.

4. Đăng ký tham gia:

- Sinh viên đăng ký từ 22/06/2020 đến 01/07/2020.

- Đăng ký trực  tiếp tại Phòng CTSV hoặc theo link bên dưới:

 http://bit.ly/PHIEU_DANG_KY_LOP_HOC_KY_NANG_2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật