Mã Trường

Mã Trường

Học Bổng Du Học

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.
(6.8.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022.

Căn cứ thông báo số 608/TB-BGDĐT ngày 03/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a năm 2022.
(5.12.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a năm 2022.

Căn cứ thông báo số 494/TB-BGDĐT ngày 10/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ác-mê-ni-a năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022.
(5.6.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022.

Căn cứ thông báo số 459/TB-BGDĐT ngày 27/04/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Bê-la-rút năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022
(2.15.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022

Căn cứ thông báo số 74/TB-BGDĐT ngày 25/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ba Lan năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học Tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2022 – 2025.
(1.18.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học Tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2022 – 2025.

Căn cứ thông báo số 09/TB-BGDĐT ngày 11/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tiến sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)...Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2022 – 2024.
(1.18.2022)
Thông báo Tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khoá 2022 – 2024.

Căn cứ thông báo số 08/TB-BGDĐT ngày 11/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS)...Chi tiết


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật