Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

CN. Lê Thị Hồng Điểm

CN. Lê Thị Hồng Điểm

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
  • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
  • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
  • Email: diem.lethihong@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    •  

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật