Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

CN. Nguyễn Nguyên Ý Thy

CN. Nguyễn Nguyên Ý Thy

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
  • Lĩnh Vực: Quản trị kinh doanh
  • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
  • Email: thy.nguyennguyeny@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật