Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

KS. Vũ Hùng Tuấn

KS. Vũ Hùng Tuấn

Nhân viên

  • Học Hàm - Học Vị: Kỹ sư
  • Lĩnh Vực: Công nghệ hợp chất cao phân tử
  • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
  • Email: tuan.vuhung@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
     
  • Quá Trình Đào Tạo
    •  

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật