Mã Trường

Mã Trường
photo-212

Nhân Sự

ThS. Hoàng Thị Thu Nguyệt

ThS. Hoàng Thị Thu Nguyệt

Phó trưởng phòng

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Tin học, Quản lý giáo dục
 • Đơn Vị: Phòng Đào tạo
 • Email: nguyet.hoangthithu@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
   
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Đại học: Kỹ sư Tin học
  • Cao học: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật