Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nhân Sự

CN. Trương Thị Mỹ Dung

CN. Trương Thị Mỹ Dung

Nhân viên Thư viện

  • Học Hàm - Học Vị: Cử nhân
  • Lĩnh Vực: Thư viện
  • Đơn Vị: Phòng QLKH & SĐH
  • Email: dung.truongthimy@stu.edu.vn

  • Kinh Nghiệm
    • Nhân viên Thư viện - STU.
  • Quá Trình Đào Tạo
    • Tốt nghiệp Cử nhân Thông tin Thư viện Trường Đại học Sài Gòn.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật