Mã Trường

Mã Trường

Giới thiệu STU

Hội đồng Quản trị

Cập nhật 09/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

Hội đồng Quản trị, thực chất là Hội đồng Trường, là tổ chức có thẩm quyền cao nhất trong nhà trường. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm đề ra đường lối, chủ trương lớn về phát triển mọi mặt của nhà trường. Hội đồng Quản trị được bầu ra từ những người có khả năng và tâm huyết trong xây dựng nhà trường, những Nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý tài năng và các đại diện cho “những nhóm có lợi ích liên quan đến trường”. Đứng đầu Hội đồng Quản trị là Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ở Đại học Công nghệ Sài Gòn, Hội đồng Quản trị còn đảm đương việc đầu tư, xây dựng cơ bản các công trình có quy mô đầu tư lớn.

Danh sách Hội đồng quản trị:

 

TS. TRƯƠNG QUANG MÙI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ThS. NGUYỄN QUANG TUYẾN

PCT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGÔ VĂN TẤN

ỦY VIÊN TT

ThS. LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG

ỦY VIÊN

ThS. NGUYỄN KIỀU OANH

ỦY VIÊN

ThS. LƯU MAI HƯƠNG

ỦY VIÊN

ÔNG LÊ NGUYÊN ĐẠI

ỦY VIÊN

PGS. TS. CAO HÀO THI

ỦY VIÊN

ÔNG NGUYỄN NGỌC DIỆN

ỦY VIÊN

ThS. PHẠM QUỐC LÂM

ỦY VIÊN


Tin Nổi Bật