Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Quản trị dự án đầu tư
8.2.2021

Quản trị dự án đầu tư
  • Sách
  • Nguyễn Xuân Thủy.
    Quản trị dự án đầu tư / Nguyễn Xuân Thủy ed.
    Hồ Chí Minh: Chính trị Quốc gia, 1995.
    234 tr, 20 cm.