Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán
8.2.2021

Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán
  • Sách
  • Nguyễn Thị Minh Huệ.
    Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán / Nguyễn Thị Minh Huệ 2ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2019.
    xvii, 495 tr, 24 cm.
  • 9786049465574