Mã Trường

Mã Trường
photo-231

Tra Cứu OPAC
8.2.2021


Giáo trình thị trường chứng khoán
8.2.2021

Giáo trình thị trường chứng khoán
  • Sách
  • Nguyễn Thị Minh Huệ.
    Giáo trình thị trường chứng khoán / Nguyễn Thị Minh Huệ ed.
    Hà Nội: Đại học kinh tế quốc dân, 2019.
    xiii, 435 tr, 24 cm.
  • 9786049466670