Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo nộp đồ án Kết Cấu Thép_HK2-NH2020-2021 _GVHD: Trần Công Lai

Cập nhật 16/07/2021 - 03:42:56 AM (GMT+7)

Gửi các em sinh viên !

Kế hoạch nộp bài & bảo vệ đồ án Kết cấu Thép như sau:
1. Nộp bài: Nộp file PDF, gồm 1 file thuyết minh và 1 file bản vẽ
     a) File thuyết minh: Các em xuất file pdf, khổ A4, nối toàn bộ thành 1 file từ đầu đến cuối, kể cả bìa. Lưu tên theo cú pháp như sau: STT-TÊN SINH VIÊN-TM (STT là số thứ tự của sinh viên trong danh sách kèm theo)
     b)  File bản vẽ: Các em xuất file pdf, khổ A1. Lưu tên theo cú pháp như sau: STT-TÊN SINH VIÊN-BV
Ví dụ như sinh viên Lê Thanh Bình Dương sẽ nộp 2 file là 5-LE THANH BINH DUONG-TM và 5-LE THANH BINH DUONG-BV

2. Thời gian nộp: Các em gửi file lên group này trong khoảng thời gian 10h-12h ngày 22/7/2021.
3. Thời gian bảo vệ: Dự kiến từ 8h sáng ngày 24/7/2021. Bảo vệ trực tuyến qua Zoom. ID và PW đăng nhập thầy sẽ thông báo cho các em sau khi Văn phòng Khoa xác nhận chấp nhận thời gian bảo vệ nói trên và cung cấp ID & PW của lớp cho thầy.
4. ID cuộc họp: 910 2837 0665                    Mật mã: 122789

STT

Mã sinh viên

Họ lót

Tên

Mã lớp

1

DH81804245

Nguyễn Trường

An

D18_XD01

2

DH81801361

Đặng Hoàng

Bi

D18_XD01

3

DH81806388

Lê Hoàng Quốc

Duy

D18_XD01

4

DH81800045

Võ Khánh

Duy

D18_XD01

5

DH81801180

Lê Thanh Bình

Dương

D18_XD01

6

DH81802302

Lê Nguyễn Trường

Giang

D18_XD01

7

DH81801242

Trần Xuân

Hậu

D18_XD01

8

DH81801447

Bùi Minh

Hoàng

D18_XD01

9

DH81802779

Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng

Huy

D18_XD01

10

DH81800900

Dương Trung

Hưng

D18_XD01

11

DH81802536

Phạm Đặng Hoàng

Kha

D18_XD01

12

DH81808002

Lê Trần Nguyên

Khang

D18_XD01

13

DH81802322

Trần Duy

Khang

D18_XD01

14

DH81801078

Dương Huỳnh Anh

Kiệt

D18_XD01

15

DH81800152

Trần Anh

Kiệt

D18_XD01

16

DH81802728

Lê Tường

Lâm

D18_XD01

17

DH81800702

Ma

Long

D18_XD01

18

DH81802416

Nguyễn Hoàng Hồng

Long

D18_XD01

19

DH81805053

Nguyễn Đắc

Lương

D18_XD01

20

DH81800127

Nguyễn Hoài

Nam

D18_XD01

21

DH81802746

Trần Lê Hiếu

Nghĩa

D18_XD01


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật