Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

Cập nhật 03/06/2020 - 05:30:13 PM (GMT+7)

Mỗi sinh viên khi vào học tập tại Khoa KTCT luôn nhận được sự chăm sóc và khuyến khích học tập của Ban chủ nhiệm Khoa và tất cả các thầy cô giảng dạy thông qua các chương trình ngoại khóa nhằm động viên, định hướng cho sinh viên có ý chí vươn lên vượt khó học giỏi.

Các chương trình ngoại khóa đang triển khai:

STT CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TRÁCH ĐIỆN THOẠI
1 Olympic Cơ học toàn quốc ThS. Trần Tấn Quốc 0903.663.782
2 Chuyên đề Luận văn tốt nghiệp ThS. Huỳnh Văn Khanh 0903.322.650
3 Bồi dưỡng chuyên đề nâng cao TS. Phan Thiệu Huy 0908.012.271
4 Chứng chỉ Tiếng Anh chuyên ngành ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0908.444.040
5 Quỹ học bổng KTCT TS. Đỗ Đào Hải 0913.901.109
6 Chuyên ngành Quản lý Xây dựng ThS. Trương Đình Thảo Anh 0918.485.050