Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Công Tác Giáo Dục

Để tổ chức tốt việc kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cập nhật 21/08/2009 - 02:23:30 PM (GMT+7)
Ngày 14/8/2009, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 4237 gửi Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn triển khai nội dung Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” trong dịp kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 78-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 7 năm 2009, của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hướng dẫn số 4237 nêu rõ mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị này nhằm: 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những giá trị vĩ đại trong tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh kết tinh trong Di chúc của Người; tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương sáng ngời của Người đã cổ vũ tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua thử thách tiến lên giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, công cuộc đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

- Nêu bật những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Khẳng định mạnh mẽ Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta mở ra thời đại Hồ Chí Minh – thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc; nâng cao niềm tự hào dân tộc, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai tươi sáng của dân tộc; tích cực bảo vệ, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. 

- Trong năm 2009, các đảng bộ cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Tổng kết Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm (2007 – 2010). 

Theo hướng dẫn, để tổ chức tốt việc thực hiện nhiệm vụ này, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các cấp, các ngành căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai các nội dung sinh hoạt kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… 

Ngoài việc tổ chức kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần tổ chức phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong hai tháng 9 và 10 với các nội dung như: Ôn lại Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (bản công bố năm 1969) theo tinh thần Thông báo 151-TB/TW, ngày 19/8/1989 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập chuyên đề: “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với nghiên cứu Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 – 2/9/2009) do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành ngày 9 tháng 7 năm 2009; Những địa phương, cơ quan, đơn vị có vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, tổ chức sinh hoạt truyền thống. 

Việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Năm 2009, 2010 trong quá trình tổ chức sơ kết, tổng kết nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị cần có nội dung đánh giá việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu dương những điển hình, tiên tiến. 

Theo Tạp chí Ban Tuyên giáo TW


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật