Mã Trường

Mã Trường
photo-208

Sinh Viên STU

Thông báo Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII năm 2024

Cập nhật 27/02/2024 - 05:36:02 PM (GMT+7)

Nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn triển khai thông tin và vận động sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII” cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

- Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

2. Nội dung:

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

3. Thời gian:

Thời gian tổ chức cuộc thi:

- Từ ngày ra thông báo đến ngày 17/03/2024.

Các vòng thi

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/03/2024, gồm 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/03/2024.

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 10/03/2024.

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 17/03/2024.

4. Hình thứ:

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin tại địa chỉhttps://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.

5. Cơ cấu giải thưởng:

Giải thưởng của Ban tổ chức:

- 01 giải nhất, trị giá: 3.000.000 đồng;

- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng;

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng;

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn).

Giải thưởng của Nhà trường:

Sinh viên tham gia và đạt giải ở cuộc thi ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, Nhà trường sẽ khen thưởng đối với thí sinh đạt giải dự thi chung kết như sau:

STT

NỘI DUNG

KHEN THƯỞNG

GHI CHÚ

1

Giải nhất

1.000.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

2

Giải nhì

800.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

3

Giải ba

600.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

4

Khuyến khích

400.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

Lưu ý:

- Sinh viên tham dự cuộc thi được cộng 3 điểm rèn luyện (Sinh viên chụp ảnh màn hình sau khi kết thúc nộp bài, sau đó gửi về Phòng Công tác Sinh viên qua link:

https://bit.ly/NOP_MINH_CHUNG_CUOC_THI_TIM_HIEU_NGHI_QUYET_TRUNG_UONG_8 

để làm minh chứng cộng điểm rèn luyện cho thí sinh).

- Sinh viên tham dự cuộc thi và đạt giải thưởng của phần thi viết sẽ được cộng thêm 5 điểm rèn luyện/1 thí sinh và khen thưởng của Nhà trường.

- Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.

* Thí sinh xem thông báo chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật