TB Khoa.CNTP

In

Thông báo nhận bằng ISO 22.000 năm 2012

Cập nhật 08/10/2012 - 02:36:11 PM (GMT+7)

        THÔNG BÁO

v/v nhận bằng ISO 22.000

 

   Học viên học khóa đào tạo tiêu chuẩn ISO 22.000: 2005 từ ngày 13.5 - 2.6.2012 nhận chứng chỉ tại văn phòng khoa (giờ hành chính).

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS