Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả chính thức về việc khai báo thông tin nội, ngoại trú năm học 2022-2023 của sinh viên khoá 2022

Cập nhật 12/12/2022 - 10:22:38 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017; Thực hiện Thông báo số 282/TB-DSG-CTSV ngày 05/10/2022 về việc khai báo thông tin Sinh viên nội, ngoại trú năm học 2022 – 2023 đối với Tân Sinh viên khóa 2022;

Nhà trường thông báo kết quả sinh viên khoá 2022 thực hiện khai báo thông tin nội, ngoại trú năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả thực hiện khai báo nội, ngoại trú năm học 2022 - 2023 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa, cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn hoặc tại thông tin bên dưới.

2. Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ văn phòng khoa để nhận kết quả và thông báo cho sinh viên lớp.

3. Các trường hợp sinh viên không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

DANH SÁCH KẾT QUẢ SINH VIÊN KHOÁ 2022 KHAI BÁO THÔNG TIN NỘI, NGOẠI TRÚ NĂM HỌC 2022-2023

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa  Điện - Điện tử: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Công nghệ thông tinSinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Quản trị kinh doanhSinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem kết quả tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật