Mã Trường

Mã Trường

Quản Lý SV Ngoại Trú

Thông báo kết quả dự kiến sinh viên khoá 2022 thực hiện khai báo thông tin nội - ngoại trú năm học 2022-2023

Cập nhật 04/11/2022 - 04:54:32 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy chế ngoại trú của Sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn ban hành theo Quyết định số 189/QĐ-DSG-CTSV ngày 19/8/2017;

Thực hiện Thông báo số 282/TB-DSG-CTSV ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc Khai báo thông tin Sinh viên nội - ngoại trú năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác Sinh viên công bố kết quả dự kiến sinh viên thực hiện khai báo thông tin ngoại trú năm học 2022 – 2023 như sau:

1. Sinh viên khóa 2022 xem kết quả thực hiện khai báo ngoại trú năm học 2022 - 2023 tại Phòng Công tác Sinh viên, Văn phòng Khoa, cổng thông tin sinh viên hoặc thông tin bên dưới.

2. Lớp trưởng/ Bí thư các lớp liên hệ Văn phòng khoa để nhận kết quả dự kiến và thông báo cho sinh viên lớp.

3. Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về kết quả liên hệ trực tiếp phòng Công tác Sinh viên (Phòng A406) trước ngày 15/11/2022 để được giải quyết. Các trường hợp trễ hạn Phòng sẽ không giải quyết.

DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN THÔNG TIN KHAI BÁO NỘI - NGOẠI TRÚ:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách  tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách  tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật