Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Electric motor drives : modeling, analysis, and control

Electric motor drives : modeling, analysis, and control
  • Sách
  • Krishnan R..
    Electric motor drives : modeling, analysis, and control / Krishnan R. ed.
    N.J: Pearson, .
    xxviii, 626 tr, 24 cm.
  • 9789332549715

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS