Tra Cứu OPAC

KẾT QUẢ TRA CỨU > Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học

Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học
  • Sách
  • Đỗ Huy, Nguyễn Thu Nghĩa, Nguyễn Duy Cường.
    Giáo trình đại cương về những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học / Đỗ Huy / Nguyễn Thu Nghĩa / Nguyễn Duy Cường ed.
    Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014.
    403 tr, 20 cm.

Tính Năng Thường Dùng

photo-148
photo-112
photo-105
photo-189
photo-107

VIDEO CLIPS