Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch duyệt ĐA Tổ chức thi công (Thi công 2)_Học kỳ 1_Năm học 2023-2024

Cập nhật 20/10/2023 - 10:40:28 PM (GMT+7)

Link tải đề: https://www.dropbox.com/scl/fo/dmzzly8jrbb1uhidtbhed/h?rlkey=kdjzdn7n2gxsnbwz55sxx6seo&dl=0

Danh sách sinh viên đăng ký đề tài làm ĐA Tổ chức thi công (Thi công 2): xem chi tiết tại đây

+Lớp ĐA Thi công 2 của thầy Hoan duyệt bài các buổi sau:
  -Thứ 7 ngày 14/10 (ca3): PHÒNG C405
  -Thứ 7 ngày 21/10 (ca3): PHÒNG C405
  -Thứ 7 ngày 28/10 (ca3): PHÒNG C405
  -Thứ 7 ngày 03/11 (ca3): PHÒNG C405
  -Thứ 7 ngày 10/11 (ca3): PHÒNG C405
  -Thứ 7 ngày 17/11 (ca3): PHÒNG C405
+Lớp ĐA Thi công 2 của thầy Giang duyệt bài các buổi sau:
  -Thứ 7 ngày 14/10 (ca4): : PHÒNG C405 
  -Thứ 7 ngày 21/10 (ca4): : PHÒNG C405 
  -Thứ 7 ngày 28/10 (ca4): : PHÒNG C405 
  -Thứ 7 ngày 03/11 (ca4): : PHÒNG C405 
  -Thứ 7 ngày 10/11 (ca4): : PHÒNG C405 
  -Thứ 7 ngày 17/11 (ca4): : PHÒNG C405 
+Lớp ĐA Thi công 2 của cô Thảo Anh duyệt bài các buổi sau:
  -Thứ 7 ngày 14/10 (ca2):  PHÒNG TN 
  -Thứ 7 ngày 21/10 (ca2): PHÒNG TN
  -Thứ 7 ngày 28/10 (ca2): PHÒNG TN
  -Thứ 7 ngày 03/11 (ca2): PHÒNG TN
  -Thứ 7 ngày 10/11 (ca2): PHÒNG TN 
  -Thứ 7 ngày 17/11 (ca2): PHÒNG TN
 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật