Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đồ án Thi công 2-Học kỳ 1 _Năm học 2022-2023

Cập nhật 12/11/2022 - 04:50:24 PM (GMT+7)

Đề bài và lịch bảo vệ: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TSOTjkGHE2o6EZy3BF-9ceeqdtUEAcdo/edit#gid=1251925725

Tất cả những sinh viên chưa nhận đề ĐA Thi công 2 hoặc có những vấn đề gì liên quan thì liên hệ với Thầy Hoan-SĐT: 0799.550.263


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật