Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Sinh viên làm Đồ án Thi công 1,2 do TS. Thân Trọng Trần Hoan hướng dẫn

Cập nhật 20/11/2020 - 02:52:52 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Thầy Thân Trọng Trần Hoan thông báo tất cả sinh viên do thầy hướng dẫn đồ án Thi công 1,2 sẽ gặp thầy vào thứ Bảy ngày 21/11/2020  tiết 8,9,10,11 tại phòng C606.

Các bạn làm Đồ án Thi công 2, thứ Bảy ngày 21/11/2020  tiết 8,9,10,11 tại phòng C606  sẽ kiểm tra giữa kỳ. Sinh viên không làm đủ khối lượng sẽ bị đình chỉ làm đồ án.

Trân trọng.


Giới Thiệu STU