Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Đề đồ án BTCT 2- GVHD: ThS. Trần Công Lai

Cập nhật 12/10/2020 - 07:01:10 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

(11-10-2020)

Các sinh viên D18_XD01 và D16_XD làm đồ án BTCT2  do thầy Trần Công Lai hướng dẫn

 1. Nhận đề & hướng dẫn làm bài:
  1. Xem mã đề ở danh sách dán kèm theo thông báo này.
  2. Các bạn vào địa chỉ email doanbetong2stu@yahoo.com password: doanbtct2, để lấy dữ liệu lm bi. (lưu ý: sv không thay đổi pass, không xoá mail)
 2. Lịch hướng dẫn:
  1. 7h30 -> 9h30  thứ 2 hàng tuần tại văn phòng khoa.
  2. …..h….…->…..h…… thứ …………….hàng tuần tại văn phòng khoa.
  3. có thể trao đổi qua email tranconglai@yahoo.com hoặc điện thoại 098.950.66.29
 3.  Thời điểm và địa điểm nộp bài:

Nộp & bảo vệ:

Dự kiến sau khi thi kết thc mơn btct2 khoảng 1 tuần. Cụ thể sẽ thông báo trên lớp sau.

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN BTCT 2

Đề bài có ký hiệu X-Y, trong đó:

            X : Số thứ tự của file dữ liệu đầu bài, X=1, 2, 3….n.

            Y : Dạng đầu bài Y=S, D (S: tính sàn; D: tính dầm)

 

Ví dụ: 

 1. Sinh viên có đề bài đồ án là 5-S.

Nghĩa là lấy file thứ 5, chọn lấy một sàn tầng và thiết kế hoàn chỉnh sàn tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hòan chỉnh kết cấu sàn (phần dầm chỉ cần sơ bộ tiết diện làm cơ sở tính sàn, không thiết kế dầm).

Phần bản vẽ : khổ A3 hoặc A2, A1 tuỳ kích thước mặt bằng công trình lớn hay nhỏ gồm mặt bằng kết cấu sàn, MB bố trí thép sàn và ít nhất 2 mặt cắt sàn (mặt bằng tỷ lệ 1/200à 1/100, mặt cắt tỷ lệ 1/10).

Ghi rõ mã đề của mình ngoài bìa thuyết minh.

Thuyết minh đóng thành tập A4.

Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp !

 1. Sinh viên có đề bài đồ án là 3-D.

Nghĩa là lấy file thứ 3, chọn lấy một sàn tầng và thiết kế hoàn chỉnh hệ dầm của tầng đó, tức là thiết kế và vẽ hòan chỉnh TẤT CẢ các dầm  (phần sàn chỉ cần sơ bộ chiều dày làm cơ sở tính tải trọng lên dầm, không thiết kế sàn).

Phần bản vẽ : khổ A3 hoặc A2, A1 tuỳ kích thước mặt bằng công trình lớn hay nhỏ gồm mặt bằng kết cấu dầm sàn, mặt cắt dọc bố trí thép các dầm và các mặt cắt ngang dầm (mặt bằng tỷ lệ 1/200à 1/100, mặt cắt tỷ lệ 1/20).

Ghi rõ mã đề của mình ngoài bìa thuyết minh.

Thuyết minh đóng thành tập A4.

Thuyết minh có thể viết tay hoặc đánh máy, rõ ràng, sạch đẹp !

---------------------***------------------------

 
 

 

 


Giới Thiệu STU