Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo thay đổi lịch hướng dẫn sinh viên làm ĐA tốt nghiệp+ĐA Nền móng-Thầy Hà Công Huy hướng dẫn

Cập nhật 18/07/2020 - 06:57:22 AM (GMT+7)

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp lịch hướng dẫn tối thứ 7 - ngày 18.07.2020 đổi sang sáng Chủ Nhật 9:00 - 10:00 - ngày 19.07.2020 tại Văn phòng khoa.

Sinh viên làm đồ án nền móng lịch hướng dẫn tối thứ 7 - ngày 18.07.2020 đổi sang sáng Chủ Nhật 8:00 - 9:00 - ngày 19.07.2020 tại Văn phòng khoa.


Giới Thiệu STU