TB Khoa.KTCT

In

Thông báo lịch bảo vệ môn đồ án BTCT 1 - Học kỳ hè lớp D13_XD, D14_XD

Cập nhật 28/08/2017 - 03:05:34 PM (GMT+7)

GVHD: Thầy Trần Công Lai

8 giờ sáng thứ 7 ngày 09/9/2017 sinh viên đem bài vô khoa nôp và bảo vệ.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo