TB Khoa.KTCT

In

Bảo vệ môn đồ án Bê tông cốt thép 2

Cập nhật 21/06/2017 - 03:28:33 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Lớp D14_XD01 + học lại do thầy Tạ Minh Nghi hướng dẫn sẽ bảo vệ vào lúc 08 giờ sáng thứ 5 ngày 21/6/2017 tại văn phòng khoa.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo