TB Khoa.KTCT

In

Danh sách đội dự tuyển Olympic Cơ học toàn quốc năm 2017

Cập nhật 13/12/2016 - 03:54:25 PM (GMT+7)
  • Môn thi: Sức bền vật liệu

Số TT

Họ và tên sinh viên

MSSV

Lớp

Điểm

Ghi chú

1

Nguyễn Quốc Hưng

DH81400418

D14_XD01

6


2

Lê Minh Hiển

DH81400377

D14_XD01

6


3

Nguyễn Đức Thịnh

DH81401280

D14_XD01

6


4

Bùi Hữu Chinh

DH81400132

D14_XD02

5


5

Vương Hữu Trường

DH81401430

D14_XD02

4


6

Trần Nhật Khoa Quân

DH81401040

D14_XD01

4


7

Hồ Phi Vũ

DH81301560

D13_XD02


Đội tuyển 2016

8

Nguyễn Hoàng Tiến

DH81301315

D13_XD01


Đội tuyển 2016

9

Lưu Đức Thạch

DH81301214

D13_XD02


Đội tuyển 2016

  • Môn thi: Cơ học kết cấu

Số TT

Họ và tên sinh viên

MSSV

Lớp

Điểm

Ghi chú

1

Hà Ngọc Thành Luân


D14_XD01

7,5


2

Nguyễn Viết Hùng

DH81400372

D14_XD02

6


3

Võ Ninh

DH81401730

D14_XD02

6


4

Tiêu Phú Thịnh

DH81401284

D14_XD01

6


5

Nguyễn Hoàng Phi

DH81400968

D14_XD02

6


6

Trương Quốc Minh

DH81400707

D14_XD02

5


7

Nguyễn Việt Đức

DH81400247

D14_XD02

5


8

Hoàng Huy Định

DH81400252

D14_XD02

5


9

Võ Trí Uy

DH81401543

D14_XD02

5


10

Phạm Quốc Bảo

DH81300135

D13_XD01


Đội tuyển 2016

11

Nguyễn Văn Hưng

DH81300416

D13_XD01


Đội tuyển 2016

12

Ngô Minh Hậu

DH81300370

D13_XD02


Đội tuyển 2016

13

Phạm Vũ Ngọc

DH81300782

D13_XD02


Đội tuyển 2016

14

Nguyễn Văn Sơn

DH81301062

D13_XD02


Đội tuyển 2016

15

Nguyễn Anh Tuấn

DH81301469

D13_XD02

7

Đội tuyển 2016

  • Môn thi: Cơ học đất

Số TT

Họ và tên sinh viên

MSSV

Lớp

Điểm

Ghi chú

1

Lý Trường Sang

DH81401098

D14_XD02

7


2

Nguyễn Kim Phi

DH81400969

D14_XD01

8


3

Võ Thanh Toàn

DH81401367

D14_XD01

6


4

Quách Đại Thuận

DH81301281

D13_XD02


Đội tuyển 2016

5

Huỳnh Đình Hải

DH81300342

D13_XD02


Đội tuyển 2016

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS