TB Khoa.CNTT

In

Thông báo số 02: v/v thực hiện môn học "Seminar nghề nghiệp" của bậc ĐH và "Kiến tập doanh nghiệp" của bậc CĐ + Lịch họp nhóm trước khi đi tham quan doanh nghiệp

Cập nhật 02/04/2018 - 12:00:00 AM (GMT+7)

Các Nội Dung Liên Quan


Thông Báo