Mã Trường

Mã Trường
photo-223

Chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cập nhật 27/08/2022 - 12:42:05 AM (GMT+7)

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tế trong công nghệ thông tin.

CÁC CẤP BẬC ĐÀO TẠO

HỆ CAO ĐẲNG

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về Công nghệ Thông tin, có kiến thức cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đế thực tế trong Công nghệ Thông tin.
  • Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng Công nghệ Thông tin là nguồn bổ sung nhân lực cho công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm, đáp ứng nhu cầu cần thiết về đội ngũ lao động kỹ thuật cao, có khả năng đóng góp công sức nhất định vào sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế - xã hội.
  • Ngoài ra, các kỹ sư thực hành công nghệ phần mềm cũng được trang bị các kiến thức khởi đầu cho việc nghiên cứu khoa học, có thể tiếp tục trao dồi kiến thức ở các bậc học cao hơn, cỏ năng lực hội nhập quốc tế, có khả năng hướng dẫn thực hành một sô chủ đề chuyên ngành.

Chương trình đào tạo: tải xuống

HỆ ĐẠI HỌC

Mục tiêu đào tạo:

  • Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin nắm vững kiến thức chuyên môn về công nghệ thông tin, có kiến thức khoa học cơ bản tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học cùng với khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học, chuyên ngành công nghệ phần mềm ứng dụng (kỹ sư công nghệ phần mềm) là nguồn bổ sung nhân lực cho công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm, đáp ứng nhu cầu cần thiết về đội ngũ lao động kỹ thuật cao, có khả năng đóng góp công sức nhất định vào sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế - xã hội.
  • Về khả năng nghề nghiệp, các kỹ sư công nghệ phần mềm có thể phân tích thiết kế cũng như thi công (lập trình) các phần mềm cỡ vừa và nhỏ, có khả năng làm trưởng các đề án phần mềm cỡ vừa hay tham gia làm việc trong các dự án phần mềm lớn, có năng lực tự học để xây dựng và phát triển các phần mềm thông dụng, có thể được đào tạo nhanh để tham gia vào các đề án chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có khả năng từng bước hoàn thiện và trưởng thành dần về mặt nghề nghiệp để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực đặc thù nào đó của công nghệ thông tin, công nghiệp phần mềm.
  • Ngoài ra, các kỹ sư công nghệ phần mềm cũng được trang bị tri thức để khởi đầu việc nghiên cứu khoa học, có thể tiếp tục trau dồi kiến thức ở các bậc học cao hơn, có năng lực hội nhập quốc tế, có khả năng giảng dạy một số chủ đề kỹ thuật chuyên ngành và tham gia thực hiện các đề án nghiên cứu khoa học.

Chương trình đào tạo: