Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kết quả

Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2021

Cập nhật 30/12/2021 - 03:51:50 AM (GMT+7)

Nhà trường triển khai thực hiện khảo sát sự hài lòng của giảng viên, cán bộ - nhân viên về môi trường làm việc năm 2021. Giảng viên, cán bộ - nhân viên thực hiện khảo sát, đóng góp ý kiến bằng cách trả lời phiếu khảo sát giấy hoặc phiếu khảo sát online.

Kết quả khảo sát như sau: