Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kết quả

Báo cáo tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Cập nhật 28/12/2021 - 03:56:23 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo hàng năm công tác khảo sát, công khai tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn triển khai thực hiện khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2020.

Kết quả tỷ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 như sau: