Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Kiểm định cấp chương trình đào tạo

Kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học sau thẩm định

Cập nhật 09/11/2022 - 12:01:11 PM (GMT+7)

Kết quả rà soát báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng trình độ đại học sau thẩm định: Báo cáo tự đánh giá đạt 91%.

Các Nội Dung Liên Quan