Mã Trường

Mã Trường
photo-219

Cơ sở vật chất

Xưởng Cơ Khí

Cập nhật 16/12/2012 - 12:22:33 PM (GMT+7)

1. Chức Năng:

    ■  Giảng dạy các môn thực hành:

        - Thực tập cơ khí (Nguội, hàn , tiện, phay, mài)

        - Thực tập CAD-CAM-CNC

        - Thí nghiệm nguyên lý máy, chi tiết máy

        - Thí nghiệm truyền động cơ khí

        - Thí nghiệm kỹ thuật đo lường cơ khí

    ■  Phục vụ việc sinh viên làm thực tập tốt nghiệp và thực hiện nhiệm vụ luận văn tốt

        nghiệp cho hệ Cao đẳng, Đại học, Liên thông đại học.

    ■  Phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của giảng viên, sinh

        viên trong lĩnh vực cơ khí.

    ■  Có khả năng giảng dạy các khóa đào tạo ngắn hạn như: Đào tạo kĩ thuật viên vận

        hành máy CNC, đào tại và bôi dưỡng nâng cao tay nghề thực hành cơ khí.

    ■  Có khả năng tham gia hỗ trợ các đơn vị trong trường về mặt cơ khí.

 2. Cơ Sở Vật Chất:

 TIEN

 SINH VIÊN ĐANG TH TRÊN MÁY TIỆN TRUYỀN THỐNG

 CNC

  SINH VIÊN ĐANG THỰC HÀNH TRÊN MÁY CNC