Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Thông báo

Thông báo nộp đồ án Bê tông cốt thép 1_HK2-NH2020-2021_GVHD Trần Công Lai

Cập nhật 16/07/2021 - 03:47:47 AM (GMT+7)

Gửi các em sinh viên !

Kế hoạch nộp bài & bảo vệ đồ án Kết cấu Bê Tông Cốt Thép 1 như sau:
1. Nộp bài: Nộp file PDF, gồm 1 file thuyết minh và 1 file bản vẽ
      a) File thuyết minh: Các em xuất file pdf, khổ A4, nối toàn bộ thành 1 file từ đầu đến cuối, kể cả bìa. Lưu tên theo cú pháp như sau: STT-TÊN SINH VIÊN-TM (STT là số thứ tự của sinh viên trong danh sách kèm theo)
     b) File bản vẽ: Các em xuất file pdf, khổ A1. Lưu tên theo cú pháp như sau: STT-TÊN SINH VIÊN-BV
Ví dụ như sinh viên Lưu Đức Chung sẽ nộp 2 file là 5-LUU DUC CHUNG-TM và 5-LUU DUC CHUNG-BV
2. Thời gian nộp: Các em gửi file lên group này trong khoảng thời gian 8h-10h ngày 22/7/2021.
3. Thời gian bảo vệ: Dự kiến từ 8h sáng ngày 23/7/2021. Bảo vệ trực tuyến qua Zoom. ID và PW đăng nhập thầy sẽ thông báo cho các em sau khi Văn phòng Khoa xác nhận chấp nhận thời gian bảo vệ nói trên và cung cấp ID & PW của lớp cho thầy.
4. ID cuộc họp: 934 2237 8201               Mật mã: 122567


                                                               

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật