Mã Trường

Mã Trường
photo-215

Nhân Sự

ThS. Ôn Ngọc Yến Nhi

ThS. Ôn Ngọc Yến Nhi

Giảng Viên

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kiến trúc sư
 • Đơn Vị: Khoa Kỹ thuật Công trình
 • Email: nhi.onngocyen@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • 7/2017 - 8/2018: Giảng viên thỉnh giảng khoa Design-trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU
  • 8/2018-Nay:  Giảng viên khoa Kỹ thuật công trình- trường Đại học Công nghệ Sài Gòn STU
  Nghiên Cứu Khoa Học
  •  
  Thực Tế
  •  
 • Quá Trình Đào Tạo
  • 2008-2013: hoc tại Đại học Kiến Trúc TPHCM 
  • 2014-2016: Thạc sĩ tại Đại học Kiến Trúc TPHCM 
  • 2018- Nay: Đang theo học Tiến sĩ Đại học Kiến Trúc TPHCM