Mã Trường

Mã Trường
photo-211

Danh mục quy trình ĐBCL

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Công nghệ Thực phẩm

Cập nhật 10/09/2021 - 05:55:20 PM (GMT+7)

Các quy trình điều hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Khoa Công nghệ Thực phẩm:

A- Hành chính
1. Quy trình nhận văn bản
2. Quy trình gửi văn bản
3. Quy trình tuyển dụng giảng viên
4. Quy trình tập huấn, nâng cao nghiệp vụ Giảng viên
5. Quy trình tổ chức hội thảo cấp khoa
6. Quy trình tham gia hội thảo trong nước/quốc tế
7. Quy trình nhận tài trợ học bổng cho sinh viên

B- Đào tạo
8. Quy trình rà soát, cập nhật Chương trình đào tạo
9. Quy trình xây dựng mới Chương trình đào tạo
10. Quy trình xây dựng chuẩn đầu ra
11. Quy trình mối quan hệ phân công giảng dạy giữa Phòng Đào tạo và Khoa CNTP
12. Quy trình lập kế hoạch giảng dạy
13. Quy trình hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
14. Quy trình điều chỉnh đăng ký môn học
15. Quy trình hợp đồng thỉnh giảng và quản lý giảng viên thỉnh giảng
16. Quy trình đối thoại trực tiếp sinh viên hàng năm
17. Quy trình cố vấn học tập/ tiếp sinh viên
18. Quy trình hợp tác với doanh nghiệp
19. Quy trình đánh giá kết quả môn học của sinh viên
20. Quy trình kiểm tra, công bố điểm, và khiếu nại
21. Quy trình ra đề thi
22. Quy trình khảo sát việc làm và chương trình đào tạo đối với sinh viên và cựu sinh viên
23. Quy trình tổ chức cho sinh viên tham quan
24. Quy trình tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên
25. Quy trình tổ chức hướng dẫn sinh viên báo cáo khóa luận tốt nghiệp

C- Khoa/ Bộ Môn
26. Quy trình họp khoa
27. Quy trình tổ chức giảng dạy
28. Quy trình nghiên cứu khoa học
29. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên

D- Phòng thí nghiệm
30. Quy trình dành cho hoạt động thường nhật
31. Quy trình dành cho hoạt động giảng dạy
32. Quy trình dành cho hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học
33. Quy trình bảo quản, bảo trì thiết bị
34. Quy trình quản lý dụng cụ, hóa chất